Xóa tìm kiếm nâng cao   |    Chọn tìm kiếm nâng cao  Ẩn tìm kiếm nâng cao


Công Ty TNHH Thủy Sản Phát Tiến tuyển Nhân Viên Bảo Vệ

Lô B3, đường Số 02, cụm CN Mỹ Hiệp, xã Mỹ Hiệp, huyện Cao Lãnh, tỉnh Đồng Tháp
Hạn nộp hồ sơ: 31/12/2019
Lượt xem: 106


Mô tả công việc

PROTECTIVE SECURITY COMPANY/

NHÂN VIÊN BẢO VỆ CÔNG TY

JOB DESCRIPTION/ MÔ TẢ CÔNG VIỆC

Position Title/ Chức vụ: Company security guards/ Nhân viên bảo vệ Công ty.

Department/ Bộ phận : Human resouces department/ Phòng Nhân Sự.

Location/ Nơi làm việc: Lot B3, My Hiep industrial cluster, My Hiep commune, Cao Lanh district, Dong Thap province, Vietnam/ Lô B3, cụm công nghiệp Mỹ Hiệp, xã Mỹ Hiệp, huyện Cao Lãnh, tỉnh Đồng Tháp, Việt Nam.

Group Of Employees/ Nhóm nhân viên: Indirect / Gián tiếp.

REPORT TO/ BÁO CÁO CHO:

Direct report to/ Báo cáo trực tiếp cho: Head of HR administration/ Trưởng phòng Hành Chính Nhân Sự.

Director of Sustainable Development/ Báo cáo gián tiếp cho: General manager/ Tổng giám đốc.

List Primary Responsibilities/ Accountabilities/ Các trách nhiệm chính:

1. To set up books to monitor assets, supplies and goods exported and imported from the company. The register of assets for export and import shall include the following columns: date, property holder, asset name, specifications, unit, quantity, input-output/ Thiết lập sổ theo dõi tài sản, vật tư, hàng hoá xuất khẩu, nhập khẩu từ Công ty. Sổ đăng ký tài sản xuất khẩu, nhập khẩu bao gồm các cột sau: ngày tháng, tài sản, tên tài sản, thông số kỹ thuật, đơn vị, số lượng, đầu vào - đầu ra;

2. Record accurate records of cases of importing materials and goods out of the Company. Any assets exported from the company must have an export slip or a letter of approval from the Director, Deputy Director, Chief of Personnel Administration. In case of export without paper (irregular), the exporter must sign in the column of notes on the import and export log book/ Ghi chép chính xác các trường hợp nhập khẩu nguyên vật liệu và hàng hoá ra khỏi Công ty. Bất kỳ tài sản nào xuất khẩu từ công ty phải có giấy xuất khẩu hoặc thư chấp thuận của Giám đốc, Phó giám đốc, Trưởng phòng Tổ chức Hành chính. Trường hợp xuất khẩu không có giấy tờ (không thường xuyên), người xuất khẩu phải ký vào cột ghi chú trong sổ nhật ký xuất nhập khẩu;

3. Check the seal and signature of the person competent to sign for certification of papers and import and export invoices/ Kiểm tra con dấu và chữ ký của người có thẩm quyền ký xác nhận giấy tờ và hoá đơn nhập khẩu, xuất khẩu;

4. When customers come to contact transactions. Defend your client's background and then contact the office or person you need to meet. If the company office agrees to continue, the client will be required to register and produce identification before entering the company/ Khi khách đến liên hệ giao dịch. Bảo vệ hỏi rõ lai lịch của khách sau đó liên hệ văn phòng hoặc người cần gặp. Nếu bộ phận văn phòng công ty đồng ý tiếp thì bảo vệ đề nghị khách đăng ký và xuất trình giấy tờ tùy thân trước khi vào công ty;

5. Security guards must help the staff, workers - workers put the car in the right position when the staff - workers stop the car before the company, give the car card, collect the card when the passenger - cadres - workers take back the car , help staff - workers transfer from the garage to the outside/ Bảo vệ có trách nhiệm giúp khách, cán bộ - công nhân đưa xe vào đúng vị trí khi khách cán bộ - công nhân dừng xe trước công ty, phát thẻ xe, thu thẻ xe khi khách – cán bộ - công nhân lấy lại xe, giúp khách cán bộ - công nhân chuyển xe từ chỗ để xe ra ngoài;

6. When there are letters, postal matters, gifts. Security guards received from the hands of the people brought to the same time immediately transferred to the clerks of the company dealt with/ Khi có thư báo, bưu phẩm, quà tặng. Nhân viên bảo vệ nhận từ tay người đưa đến đồng thời chuyển ngay đến bộ phận văn thư của Công ty xử lý;

7. Assist the personal area of the workplace within the time allowed/ Giúp đỡ các bộ phận cá nhân nơi công tác trong phạm vi thời gian cho phép;

8. In case of assignment to the same place, the protection must be recorded in the handover minutes. The handover minutes must show the following information: Date and time of delivery, name of receiver - receiver, cases arising during the shift, cases to be resolved next…/ Trường hợp phân ca trực cho tại cùng một địa điểm thì bảo vệ phải lập biên bản bàn giao ca. Biên bản bàn giao ca phải thể hiện các nội dung: Ngày giờ giao, tên người giao – người nhận, các trường hợp phát sinh trong ca trực, các trường hợp cần giải quyết tiếp theo…;

9. Regularly checking property, detecting employees and employees violating the internal rules of the company, reporting to the protection team, the protection team is responsible for reporting to the Chief Administrative Officer. Human Examination and Treatment/ Thường xuyên kiểm tra tài sản, phát hiện ra những cán bộ - công nhân xâm phạm tài sản và vi phạm nội quy của Công ty, báo cáo Tổ trưởng bảo vệ, Tổ trưởng bảo vệ có trách nhiệm báo cáo cho Trưởng phòng Hành Chính Nhân Sự xem xét và xử lý;

10. Do not voluntarily leave the position, not forgetting to be lazy, not sleep during work hours, do not smoke and use drugs, do not play gambling during working hours, do not drink alcohol, beer during working hours job. Do not read newspaper during working hours, do not affect the staff - other workers are working/ Không tự ý bỏ vị trí gác, trực, không lơ là chây lười, không ngủ trong giờ làm việc, không hút thuốc vàsử dụng các chất ma túy, không đánh bài bạc trong giờ làm việc, không uống rượu, bia trong giờ làm việc. Bảo vệ không đọc báo trong giờ làm việc, không làm ảnh hưởng đến cán bộ - công nhân bộ phận khác đang làm việc;

11. Remind staff, workers, customers to work always comply with labor safety measures, fire prevention and regulation company/ Nhắc nhở nhân viên, công nhân, khách hàng đến làm việc luôn tuân thủ các biện pháp an toàn lao động, PCCC và nội quy Công ty;

12. Resolve not to employees and customers have the smell of alcohol, beer, explosives, flammable substances ... into the company/ Kiên quyết không cho nhân viên và khách hàng có mùi rượu, bia, mang chất nổ, chất dễ cháy… vào Công ty;

13. Perform other tasks assigned by the Manager or Board/ Thực hiện các công việc khác do Trưởng phòng hoặc Ban Giám Đốc phân công.

POWER/ QUYỀN HẠN

1. To immediately arrest and make records in case of arrest of cases of delinquent in accordance with the Laws of Vietnam against anyone who commits acts of sabotage, theft, cheat, fraud ... to take over property or disrupt the order in the Company/ Được quyền bắt giữ ngay và lập biên bản kịp thời khi bắt được các trường hợp phạm pháp bắt quả tang theo Luật Pháp Việt Nam đối với bất kỳ ai có hành vi phá hoại, trộm cắp, lừa đảo, gian lận… để chiếm đoạt tài sản hoặc gây rối làm mất an toàn trật tự trong Công ty;

2. Refusal not let people, means of entry and exit are not in accordance with regulations/ Từ chối không cho người, phương tiện ra vào cổng không đúng theo quy định;

3. Make records of employees who violate internal labor regulations. Then send to the Chief, Deputy Heads of related departments for settlement, and at the same time report to the Head of protection/ Lập biên bản những công nhân viên vi phạm nội quy lao động. Sau đó gửi đến Trưởng, phó các bộ phận liên quan để giải quyết, đồng thời báo cáo cho Tổ Trưởng bảo vệ;

4. Reporting and authorization: Weekly, monthly and quarterly reports for the head of protection. Carry out professional reports at the request of the head of protection. Authorize other employees on the basis of consent of the protection team/ Báo cáo và uỷ quyền: Báo cáo công tác tuần, tháng, quý năm cho Tổ trưởng bảo vệ. Thực hiện các báo cáo chuyên môn theo yêu cầu của Tổ trưởng bảo vệ. Uỷ quyền lại cho nhân viên khác trên cơ sở đồng ý của Tổ trưởng bảo vệ.

Yêu cầu ứng viên

EXPERIENCE/ SKILLS/ EDUCATION REQUIREMENTS/ CÁC YÊU CẦU VỀ KINH NGHIỆM, KỸ NĂNG VÀ TRÌNH ĐỘ VĂN HÓA

EDUCATION/ BẰNG CẤP:

1. High school or equivalent high school education/ Trình độ phổ thông trung học hoặc tương đương phổ thông trung học trở lên;

2. Have good health, team spirit, work under pressure/ Có sức khỏe, tinh thần làm việc nhóm, chịu được áp lực công việc;

3. Organizing, arranging and developing plans to perform assigned tasks/ Tổ chức, sắp xếp và xây dựng kế hoạch để thực hiện nhiệm vụ được phân công;

4. Experienced, Good interpersonal skills, Speaking and writing Vietnamese well, English is an advantage/ Có kinh nghiệm, Có kỹ năng giao tiếp tốt, Nói và viết tiếng Việt tốt, biết tiếng Anh là một lợi thế;

5. Diligent, eager to learn and have improved mind/ Siêng năng, ham học hỏi và có đầu óc cải tiến;

6. Prior experience in: Protection and communication. Emergency Response. Emergency service for victims. Fire protection. Fight martial arts, using the support tools./ Ưu tiên kinh nghiệm về: Nghiệp vụ bảo vệ và giao tiếp. Nghiệp vụ ứng phó trong tình huống khẩn cấp. Nghiệp vụ cấp cứu người bị nạn. Nghiệp vụ phòng cháy chữa cháy. Võ thuật chiến đấu, cách sử dụng các công cụ hỗ trợ;

7. Have good health/ Có sức khỏe tốt.Quyền lợi được hưởng

THE REGIME, SUPPORT, ALLOWANCES AND BENEFITS OF BENEFITS/ CÁC CHẾ ĐỘ, HỖ TRỢ, PHỤ CẤP VÀ QUYỀN LỢI ĐƯỢC HƯỞNG

1. Accommodation support for remote staff/ Hỗ trợ chỗ ở cho nhân viên ở xa;

2. Support meals/ Hỗ trợ bữa ăn;

3. To be rewarded on the occasion of Tet holidays in accordance with the provisions of the State Labor Law and other regulations as prescribed by the company/ Được thưởng vào các dịp lễ tết theo đúng quy định của luật lao động Nhà nước và các chế độ khác theo quy định của công ty;

4. Hard wage/ Lương cứng;

5. Benefit from the regulations of the State (social insurance, health insurance) in addition to enjoy the company's own benefits such as vacation, travel, 13 month salary .../ Được hưởng các chế độ theo quy định của Nhà nước (BHXH, BHYT) ngoài ra được hưởng thêm các phúc lợi riêng của công ty như nghỉ phép, du lịch, lương tháng 13...;

6. Be in a dynamic, friendly environment with high support from colleagues and management/ Được làm việc trong môi trường năng động, thân thiện, hỗ trợ cao từ đồng nghiệp và quản lý.

Yêu cầu hồ sơ

PROCESS OF SUBMITTING PAPERWORK/ HÌNH THỨC NỘP HỒ SƠ

I. Profile includes/ Hồ sơ bao gồm:

Job application/ Đơn xin việc;

2. Curriculum vitae/ Sơ yếu lý lịch;

3. Identity card, household registration book (notarized photo)/ Chứng minh thư nhân dân, sổ hộ khẩu (photo công chứng);

4. 4 photos 3x4/ 4 ảnh 3x4;

5. The CV describes the process of study and work/ CV mô tả quá trình học tập và làm việc;

6. Professional qualifications and other relevant qualifications/ Bằng chuyên môn và các bằng cấp liên quan khác.

7. Health Certification/ Giấy khám sức khỏe.

II. Process of submitting paperwork/ Hình thức nộp hồ sơ:

1. Please send your CV and application directly to Phat Tien Seafood Co., Ltd Address: No. 642 Pham Huu Lau Street, Ward 6, Cao Lanh City, Dong Thap Province, Vietnam/ Ứng viên gửi CV và hồ sơ trực tiếp về Công ty TNHH Thủy Sản Phát Tiến địa chỉ: Số 642, đường Phạm Hữu Lầu, Phường 6, thành phố Cao Lãnh, tỉnh Đồng Tháp, Việt Nam;

2. Gmail: phamhoaiphong.dongthap@gmail.com

3. Mobile: 0904 086 884LIÊN HỆ

Tên công ty: Công Ty TNHH Thủy Sản Phát Tiến

Người liên hệ: Phạm Hoài Phong

Điện thoại: 0904086884

Email: phamhoaiphong.dongthap@gmail.com

Trụ sở công ty: Lô B3, đường Số 02, cụm CN Mỹ Hiệp, xã Mỹ Hiệp, huyện Cao Lãnh, tỉnh Đồng Tháp

Lưu ý: Ghi rõ "Biết đến tin tuyển dụng tại Vieclamnambo.vn" trên hồ sơ. Xin cảm ơn!
Ứng dụng Việc Làm Nam Bộ Mới1
Bạn cần tìm việc ?