Bộ luật Lao động 2019: Quy định rõ thời giờ làm việc, nghỉ ngơi

Hậu Hà - 29/12/2017 11:08

Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội đang dự thảo tờ trình đề nghị xây dựng dự án Bộ luật Lao động (sửa đổi).

Theo đó, Bộ luật Lao động sửa đổi sẽ quy định cụ thể hơn về thời giờ làm việc, thời giờ nghỉ ngơi: quy định rõ hơn về nghỉ trong giờ làm việc, nghỉ hằng năm, thời giờ làm việc tiêu chuẩn…

Việc quy định này nhằm đảm bảo tính logic, và tính khả thi trên thực tế, phù hợp với thực tiễn.

Thời gian dự kiến trình Quốc hội cho ý kiến đối với dự án Bộ Luật Lao động sửa đổi (sau đây gọi gọn là Bộ luật Lao động 2019) là vào kỳ họp tháng 5 năm 2019 của Quốc hội khóa XIV và thông qua dự án Bộ luật Lao động 2019 vào kỳ họp tháng 10 năm 2019 của Quốc hội khóa XIV.

Nguồn: Thuvienphapluat.vn


Hậu Hà